Kovozávody Prostějov / AZmodel – Co nového v roce 2024?

Úvodem přeji všem našim příznivcům vše nejlepší v Novém roce  a hlavně dobré zdraví. Také chci poděkovat všem našim pracovníkům, subdodavatelům, našim prodejcům a distributorům za dobře odvedenou práci v roce 2023. Věřím, že pro nás všechny bude rok 2024 výzva k ještě lepším výsledkům a určitě nás čeká mnoho pěkných nových modelů. No a co nás tedy čeká a nemine?

Takže krátce a výstižně:

Začneme hned prvním  kvartálem  roku 2024, kdy pokračujeme v dlouhodobě rozpracované linii našich „dvaasedmových Mustangů“. Po úspěšné řadě  P-51B/C a Mk.III  jsou  v přípravě formy pro dvoumístné verze TP-51B. Stejné to je také s verzemi  P-51D-5, dále budeme pokračovat s P-51D-10/15/20, P-51K a dalšími z celé  této rozsáhlé rodiny „Mustošů“.

Příznivce moderny našeho letectva  určitě potěší  zcela nový LET L-410UVP v měřítku 1/72. Ano, kdysi jsme vydali v AZmodelu letitého Turbíka od Gavie, ale doba je někde jinde a tak jsou nyní v přípravě formy pro nového, tvarově i rozměrově správného Turboleta. Později přijde na řadu také verze L-410A/M. Zde chci poděkovat Firmě49 za pomoc s 3D modelacemi.

Příznivce první války v tomto roce určitě potěší nové modely Halberstad CL.II a Cl.IV, Nieuport Ni-11 Bebe / Ni-16 a  rodinka Avro 504K. Nabídneme Vám i další Bf 109 a DH.9.

Pro „dopraváky“ máme po dlouhém zdržení hotovy formy pro modely SAAB-340 a SAAB 2000 ve sběratelském měřítku 1/200. Ve 1/144 obnovujeme produkci modelu Jakovlev Jak-40 a z nových forem Tupolev Tu-134A/B.

Dále jsme pro Vás připravili mnoho upravených  reedic  starších modelů z naší nebo kooperující produkce. Z modelů jsou dle posledních trendů „vyházeny“ nechtěné PUR a leptané díly. Vše je nahrazeno novými  plastovými díly případně i novými průhlednými díly. V tomto formátu jsou v přípravě  například modely Breda 65-A-80, MiG-17F, Fiat G-50, Fokker C-X, Messerschmitt Bf 108, H.P.Hampden Mk.I, Airspeed Oxford a další. V měřítku 1/48 je v „úpravně“ M.S.-406, Ki-48 Lily a Gotha G.V.

Také naše firma zakoupila  v roce 2023 několik forem z „druhé“ ruky. Běží prodej nebo příprava k distribuci modelů Suchoj Su-22M4, Suchoj Su-22UM, Robinson R-44 a Zlin C-106/Z-381.

 Ze spolupráce s firmou Směr Praha je  překvapivě úspěšný prodej modelu Hawker Hurricane Mk.IIc v edici KP-Club line. Tyto modely jsou určeny pro začínající nenáročné modeláře, oproti Směru obsahují  „poladěný plastik v šedé barvě“, nové kamuflážní schémata a nové obtisky (lze použít i pro starší modely Směr). Do prodeje nyní připravujeme Jakovlev Jak-3, Messerschmitt Me-262A, Bloch MB-152, LeO 451 ad.

Nakonec Vám pro potěchu oka v náhledu předkládáme pár boxartů našich připravovaných nových stavebnic od našeho dvorního malíře – Carlose Alonsa ze Španělska, který neodmyslitelně a právem patří do týmu KP/AZ. Musím mu tímto vyřídit mnoho pochval od našich zákazníků na jeho parádní práci!

Věřím, že si snad z našich novinek vybere každý ten svůj model a ještě jednou přeji příjemné a krásné modelaření v roce 2024.

Petr Muzikant       a celý realizační  tým KP/AZmodel

I would like to start by wishing all our supporters a Happy New Year and especially good health. I also want to thank all our workers, subcontractors, our dealers and distributors for a job well done in 2023. I believe that 2024 will be a challenge for all of us to do even better and we will certainly have many nice new models to come. So, what’s coming and what’s coming?
So, short and to the point:
We will start with the first quarter of 2024, when we will continue our long-running line of 1/72nd scale Mustangs. After the successful P-51B/C and Mk.III series, the moulds for the two-seat TP-51B versions are in the pipeline. The same is also true with the P-51D-5 versions, and we will continue with the P-51D-10/15/20, P-51K and others in this extensive „Mustang“ family.
Fans of modernity of our air force will be pleased with the brand new LET L-410UVP in 1/72 scale. Yes, we once released in AZmodel the vintage Turbolet by Gavia , but times are different and so now the molds for the new , shape and size correct Turbolet are in preparation. Later on there will also be a version of L-410A/M. Here I want to thank Firma49 for their help with 3D modelling.
Fans of the First War will be pleased this year with the new Halberstad CL.II and Cl.IV models, Nieuport Ni- 11 Bebe / Ni-16 and the Avro 504K family. We will also offer you other Bf 109 and DH.9.
For the „civil airline collector“ we have, after a long delay, finished moulds for the SAAB-340 and SAAB 2000 models in 1/200 scale. In 1/144 we are resuming production of the Yakovlev Yak-40 and from the new moulds the Tupolev Tu-134A/B.

We have also prepared many modified reissues of older models from our or cooperating production. Unwanted PUR parts and etched parts are „removed“ from the models according to the latest trends. Everything is replaced with new plastic parts or even new transparent parts. In this format are in preparation for example models of Breda 65-A-80, MiG-17F, Fiat G-50, Fokker C-X , Messerschmitt Bf 108, H.P.Hampden Mk.I,Airspeed Oxford and others. In 1/48 scale there is M.S.-406, Ki-48 Lily and Gotha G.V.
Also our company has purchased several molds from „second“ hand in 2023. Sales or preparations for distribution of Sukhoi Su-22M4, Sukhoi Su-22UM, Robinson R-44, Zlin C-106/Z-381 models are underway.
From the cooperation with the company Směr Praha is surprisingly successful sale of the Hawker Hurricane Mk.IIc model in the KP-Club line edition. These models are intended for beginners, unpretentious modellers, and in comparison to the Směr models they contain „plastic in grey“, new camouflage schemes and new decals (can be used also for older Směr models). We are now preparing for sale Yakovlev Yak-3,Messerschmitt Me-262A,Bloch MB-152,LeO 451 etc.
Finally, for the pleasure of your eye, we present a few boxart of our upcoming new kits by our court painter – Carlos Alonso from Spain, who is inherently and rightfully part of the KP/AZ team. I have to say many compliments from our customers on his awesome work!

I hope that everyone will choose their model from our new products and once again I wish you a pleasant and beautiful modeling in 2024.

Petr Muzikant and the entire KP/AZmodel team