Ocenění dobré práce

Vyhlášení nejlepších leteckých sportovců za rok 2021 proběhlo v pátek 4. března 2022 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi

Nejlepší letečtí sportovci, jejich doprovod, organizátoři, další hosté a také zástupci médií se sešli v pátek 4. března 2022 v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Devadesátiminutový vyhlašovací program přenášený v přímém přenosu televizí se konal pod záštitou Poslanecké sněmovny parlamentu ČR, LAA letecké asociace, SMČR svazu modelářů české republiky, POK plachtařského oldtimer klubu, asociace leteckých novinářů při Syndikátu novinářů ČR a Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi.

Tohoto slavnostního vyhlášení se zúčastnilo mnoho významných osob leteckého sportu, letecké výroby, muzejnictví a modelářství. Pro plastikové modeláře je jistě potěchou a uznáním ,že letos byl mezi oceněnými také jejich zástupce. Tím je ředitel prvního tradičního výrobce plastikových modelů v Čechách firmy KP-Kovozávody Prostějov pan Petr Muzikant, který obdržel diplom a čestné uznání za popularizaci a propagaci československé letecké techniky. Tento diplom převzal z rukou předsedy leteckých novinářů pana Františka Kučery a vedoucího leteckého muzea Metoděje Vlacha pana Vladimíra Handlíka. Tímto panu řediteli srdečně blahopřejeme a přejeme hodně chuti a tvůrčí invence do další práce na nových plastikových modelech československých letounů .

Celý tým Kovozávodů Prostějov

Appreciation of good work 

The announcement of the best aviation sportsmen for 2021 took place on Friday, March 4, 2022 at the Metoděj Vlach Aviation Museum in Mladá Boleslav
The best aviation athletes, their entourage, organizers, other guests and media representatives gathered on Friday, March 4, 2022 at the Metoděj Vlach Aviation Museum in Mladá Boleslav. The ninety-minute announcement program, broadcasted live on television, was held under the auspices of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, LAA Aviation Association, SMCR of the Czech Modelers Association, POK Gliding Oldtimer Club, Association of Aviation Journalists at the Syndicate of Journalists of the Czech Republic and the Metoděj Vlach Aviation Museum in Mladá Boleslav.
This ceremony was attended by many prominent persons of aviation sport, aviation production, museum and model making. For plastic modelers it is certainly a pleasure and recognition that this year among the award winners was also their representative. This is the director of the first traditional manufacturer of plastic models in the Czech Republic, KP-Kovozávody Prostějov, Mr. Petr Muzikant, who received a diploma and honorary mention for popularization and promotion of Czechoslovak aviation technology.This diploma was received from the hands of the chairman of aviation journalists Mr. František Kučera and the head of the Metoděj Vlach Aviation Museum Mr. Vladimír Handlík. We would like to congratulate the director and wish him a lot of enthusiasm and creative inventiveness for further work on new plastic models of Czechoslovak aircraft.

The whole team of Kovozávod Prostějov

 

 

Celé vyhlášení přenášené TV je v odkazu.

The full announcement is in the link.