OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ P. MUZIKANTA (KP/AZ) KE KOTLI 2016

Po shlédnutí videozáznamu Kotle z letošní akce eDay, ve kterém vystupuje pan Riedel jako zástupce firmy Special Hobby vidím jako nevyhnutné se k informacím zde uváděným oficiálně vyjádřit. Už proto, že podle moderátora pana Štěrbáčka byla celá záležitost „relativně dobře vysvětlena“. Já to totiž vnímám jinak.
V několika krátkých bodech uvádím komentář k informacím, které zde zazněly a které se týkají mé osoby, připadně firem AZ model a Kovozávody Prostějov.

1) Při vystoupení pana Riedela nedošlo ani k relativnímu vysvětlení skutečností týkajících se mne nebo firem KP/AZ. Zaznělo několik zásadních dezinformací, které zmíněné firmy poškozují.
2) Velmi podrobně byla probírána tzv. „mírová dohoda“ mezi firmami KP/AZ a SH. Pan Riedel uváděl naprosto nepravdivé údaje. Tato dohoda se týká konkrétně určených typů, vyjmenovaných v písemném seznamu s jasně stanoveným rozdělením. Toto rozdělení bylo dohodnuto naprosto konkrétně a tvrzení pana Riedela, že žádný seznam typů neexistuje a neexistoval je lživé a pan Riedel se tím v Kotli dopouští účelové pomluvy, která firmy KP/AZ poškozuje.

Jen pro doplnění – pan Riedel nebyl u žádného jednání přítomen. Kopii části seznamu zde zveřejňujeme jako důkaz zcela nepravdivého tvrzení pana Riedela..


3) V záležitosti modelu Bucker 181, kde došlo ke střetu firmy SH s výrobcem Stransky zaznělo několik zavádějících a nepravdivých údajů ze strany pana Riedela, které zde uvádím na pravou míru v několika následujících bodech.
4) Výrobce, pan Stránský je v celé záležitosti třetí stranou, žádnou dohodou není vázaný a výrobní program může volit zcela svobodně bez jakýchkoliv omezení. Rozhodně se nejedná o „nastrčenou“ osobu ze strany KP/AZ, jak tvrdí v Kotli pan Riedel. Opět se jedná o účelovou pomluvu, poškozující KP/AZ a moji osobu. Pan Stránský není v žádném smluvním vztahu ke KP/AZ ani mojí osobě. Je to samostatný subjekt a jako výrobce je subdodavatel pro několik různých subjektů.Veřejné tvrzení pana Riedela, že stavebnice Bu 181 Stransky byla lisována v rámu, který je mým majetkem, je opět nepravdivé a pomlouvačné. Zmíněný rám je společným majetkem tří vlastníků – Karel Waisser, Štěpán Stránský a Petr Muzikant a jako společný majetek je i těmito vlastníky využíván, případně je pronajímán dalším subjektům.
5) Pan Riedel se dopouští další veřejně prohlášené nepravdy a pomluvy tvrzením, že výlisky stavebnice Bu 181 jsem měl převážet z lisovny panu Stránskému já osobně. Toto tvrzení je zcela nepravdivé a lze doložit patřičným dokladem, že výlisky byly panu Stránskému dopraveny spediční firmou přímo z lisovny. Kopii tohoto dokladu mám k dispozici. Pan Riedel uvedl zřejmě nepravdivý údaj za účelem poškození mne a firem KP/AZ.
6) Na závěr – pan Riedel tvrdí, že nedodržuji dohody se Special Hobby a „jak jsem slyšel“ (volná citace p. Riedela) ani s dalšími firmami či osobami. Toto je čistá spekulace a mne poškozující pomluva. Cítím se být nadále dohodou s panem Šilhánkem (neboť to je dohoda mezi panem Šilhánkem a mnou jako majiteli firem, pan Riedel v ní nikdy nefiguroval) vázán, stejně jako se snažím vždy dodržet jakoukoliv dohodu.

Děkuji vám za trpělivost při čtení tohoto vyjádření. Považoval jsem za nutné se k vystoupení pana Riedela plné nepravd a spekulací vyjádřit. Poslední dobou je poměrně módní záležitost přespolních se na různých fórech, v úvodnících nebo jako zde v Kotli soustavně „navážet“ do mojí osoby či našich firem. V Kotli navíc bez mojí účasti jak velmi správně podotkl moderátor pan Štěrbáček ….
Má–li někdo potřebu cokoliv týkající se mojí osoby nebo firem KP/AZ řešitt, bude vítaným hostem v sídle firmy KP/AZ.

Petr Muzikant
majitel AZmodel/Kovozávody Prostějov

Všechny zúčastněné strany dostaly čas k vyjádření, která zde bez zásahů zveřejňujeme –

Vyjádření pana Riedela –
Pane Muzikante,
vzhledem k tomu, že jsme Bu 181 oznámili jako první, veřejně, dlouho dopředu, tak Vaši Basu beru jako porušení dohody. Myslím, že to co jsem řekl na E-dayi rozhodně není v protikladu k oznámení na „model roku“, naopak to má slova potvrzuje. A p. Weiser bude určitě překvapen, že spoluvlastní formu s p. Stránským. Za tím, co jsem řekl si stojím, dále se nemíním této záležitosti věnovat.

A. Riedel
Special Hobby

Vyjádření pana Stránského –
Bod. 1 Tzv. „Mírová smlouva“ mezi AZ/KP a Special Hobby

K tomuto bodu mohu pouze říci, že tato dohoda je interní záležitostí mezi těmito dvěma výrobci a moje osoba nemá s touto smlouvou cokoliv společného. Pokud se A. Riedel snaží mou osobu do této dohody zaplétat a propojovat s ní, pak se jedná o jeho zcela jednoznačně lživou konspiraci s cílem poškozovat mou osobu.

Bod.2 Bucker Bu-181 Bestmann a střet při výrobě se stejným modelem od Special Hobby

Z mé strany byla zahájena práce na modelaci Bu-181 v roce 2013, konkrétní datum u 3D složky k tomuto projektu nese datum 3. 4. 2013. Model byl vyráběn bez jakéhokoliv zájmu nebo objednávky ze strany druhého subjektu, byla to čistě má soukromá práce s výhledem pro realizaci v měřítku 1:48. Věděl o tom A. Riedel?? Ano věděl, neboť v tuto dobu jsem ještě dělal i práce pro MPM Production a při pracovních schůzkách – kontrola 3D modelací pro MPM Production v sídle firmy, jsem tuto práci prezentoval na svém notebooku. Při jedné z těchto pracovních schůzek jsem i rozpracovanou Basu ukázal, jak J. Šilhánkovi, tak jí viděl i A. Riedel, který se vždy živě zajímal o mé nové modelace letadel. Po ukončení spolupráce s MPM Production, z mé strany v listopadu 2014, jsem dál na Base pracoval a připravoval k realizaci pode mnou. V polovině roku 2015 byla zahájena výroba forem a pak s přestávkami pokračoval projekt až do dohotovení a uvedení na trh v červenci 2016. Je nutno říci, že celý projekt byl roztažen na delší dobu, neboť se frézovalo ve volných „oknech“ na CNC fréze.

Bod.3 Přístup zaměstnance A. Riedele k mé výrobě plastikových modelů Stránský Kits a jednání s MPM Production

Mohu jednoznačně potvrdit to, že A. Riedel nemá a ani neměl jakýkoliv přístup k těmto věcem, nebyl nikdy přítomen jakýmkoliv obchodním jednáním s J.Šilhánkem o konkrétních obchodních záležitostech, dohodách, cenách, způsobu spolupráce atd. Tato jednání probíhala mezi mnou a výše uvedeným spolumajitelem výhradně mezi “ čtyřma očima“, zcela z nich byly vynecháni zaměstnanci firmy a i spolumajitelé ( p. Kytka a p. Herrmann), velká část jednání se vedla zcela mimo sídla firmy MPM Production.
Je nutné si uvědomit, že A. Riedel je pouhý zaměstnanec a nikoliv majitel nebo spolumajitel firmy a v jeho pracovních povinnostech je jenom technické řešení výroby plastikových modelů, nikoliv uzavírat firemní dohody, to si minimálně v mém případě ponechal výhradně J. Šilhánek, až do ukončení naší spolupráce.
Po ukončení spolupráce s MPM Production nemá samozřejmě A.Riedel jakýkoliv kontakt s mou osobou i s mou výrobou Stransky Kits.
Zároveň jsem jej zažádal posledním e-mailem z listopadu 2014 o přerušení kontaktu mezi námi a více se nevěnování mé osobě z jeho strany viz. příloha e-mailu

.

Bod.4 Profiline a prodej forem do MPM Production versus pomluvy A. Riedela k tomuto tématu.

Ke konci roku 2011 došlo k odprodeji forem z edice Profiline, kterou jsem jako výrobce vyráběl, firmě MPM Production. Důvod byl ten, že v tu dobu jsem měl celkem tři rozsáhlé aktivity tj. výroba 3D modelací a CNC frézování, další edice Profiline – plastikové modely a následně i edice Profiline – doplňky k 1:16 RC bojové technice.
Mohu napsat, že toho bylo moc na jednu osobu a CNC frézování bylo hlavní a nejdůležitější věcí. V roce 2011 přišel spolumajitel MPM Production – J. Šilhánek s návrhem o odkoupení forem z edice Profiline – plastikové modely a možností v pokračování výroby z těchto forem pod hlavičkou MPM Production. Při odkoupení bylo dohodnuto, že celá finanční cena forem bude mé osobě splácena firmou MPM Production a to měsíčně až do umoření celé kupní ceny – trvalo to takřka dva roky. Důvod tohoto řešení byl ten, že MPM Production neměla v tu dobu finance na celkové uhrazení a J. Šilhánek požádal o splátkový kalendář.
Je neuvěřitelná drzost a pomluva od A.Riedela, tvrdit že jsem měl finanční problémy, když ten kdo druhému pomáhal, byla má osoba a to firmě MPM Production, které jsem umožnil splácet můj odprodaný majetek a nepožadoval okamžitou celkovou platbu.

Další vědomou pomluvou A. Riedela je tvrzení, že jsem údajně „nedodělal věci“ a toto je tímto zaměstnancem podáváno tak, že se má jednat o mé nedodržení smluv nebo snad podvod na MPM Production. Při odkoupení forem byly odprodány i dva mé rozpracované projekty a to Piper L-4 Grasshopper a TH-55 v měřítku 1:48. Je vcelku logické, že když dojde k odprodání práce v určitém stádiu, na základě zájmu kupujícího, který je o všem seznámen, tak se asi těžko bude jednat a nějaké „napálení kupujícího“ nebo „podvod“. Komická je i ta věc, že na tyto rozpracované formy bylo nabídnuto i dokončení a dopracování, do sériové výroby. Tato má nabídka byla J. Šilhánkem odmítnuta, neboť by byla dále zpoplatněna jako normální další práce, cena v době odprodeje odpovídala stupni rozpracování.
Na toto mi bylo J. Šilhánkem sděleno „doděláme si to sami“, byla předána počítačová data k těmto formám a tím skončila jakákoliv má zodpovědnost k těmto zakoupeným formám, ohledně jejich dokončení.
Od tohoto okamžiku má tyto formy i jejich dopracování na starosti produkční manažer plastikových modelů MPM Production/Special Hobby a tím není nikdo jiný než A. Riedel.
Jinak k názvu Profiline, ten nezanikl a byl na základě mého souhlasu převzat kolegy z Německa pro pokračování výroby mé původní kolekce v měřítku 1:16, dnes Profiline Germany, stačí aby A. Riedel méně pomlouval a více se seznámil s tím co se děje za hranicí ČR viz:

http://www.asiatam.com/index.php?cat=c51_ASIATAM-Profiline-Produktion-Resin-Profiline.html&XTCsid=jbstbt5btaag08ir811ntqcs1dot0fml

MD-500 byla vyrobena na technologických možnostech roku 2010 a model je v základu celý. Jistě se dá dál upravovat, ale můj původní koncept byl bez leptů – bez PUR, ostatně vyrobit z plastu řezače drátů v měřítku 1:72 o síle 0,2 mm je technologicky v plastu mimo možnosti. To, že by byl můj MD-500 špatný, tak tomu lze těžko věřit, již vzhledem k obnovení jeho výroby na základě zájmu zahraničního japonského distributora, který mě kontaktoval v srpnu letošního roku a jeho zájem jsem přesměroval na Special Hobby, neboť formy jsou již jejich.
O „nekvalitě“ mých původních MD-500 se může čtenář přesvědčit zde:

http://litnik.in.ua/modeli/vertolety/model-vertoleta-hughes-md-500d-with-floats-profiline-172-ot-vit79-2

http://www.modellbaufreunde.ch/index.php?PHPSESSID=hqqe4p7hjkeupg4gq6c6os5q71&topic=3502.0

https://www.scalemates.com/profiles/mate.php?id=12213&p=albums&album=12541

Steyr 1500 to samé, o kvalitě ať se každý přesvědčí zde :

http://henk.fox3000.com/profiline.htm

Bod.5 Pomluvy a nekalé konkurenční praktiky A.Riedela k mé údajně nelegální výrobě

K tomuto bodu mohu napsat následující – celá má výroba je zcela legální, v souladu se zákony ČR.
Na základě anonymního udání ze srpna letošního roku je i prověřená Živnostenským odborem a potvrzeno do protokolu, že vše je v pořádku a v souladu se zákony ČR. To samé je i projednáno s Finančním úřadem, kde celá výroba byla dopředu konzultována, je daněna jako jakýkoliv finanční příjem podléhající zdanění v ČR, reklamace řeším svým prodejcům v ČR i v zahraničí rychle a i tímto jim děkuji za podporu v mé nové výrobě.

Tímto bych body ukončil, je 21.47 hod. a rád bych šel již z kanceláře domu, na invektivy, pomluvy a další útoky A. Riedela a nejenom jeho nemá moc smysl dále odpovídat.
Zda něco Stránský umí nebo ne, v počtu jeden na celý projekt, nebo Special Hobby v počtu min.40 zaměstnanců, tak na to ať si každý odpoví sám při pohledu do krabic Bas od obou výrobců a sám se rozhodne, o tom by ostatně volba zákazníka měla být.

Děkuji za věnovanou pozornost

Štěpán Stránský
autor a výrobce modelů Stransky Kits

Pro ty z vás, kteří video neviděli –

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *